Այլ հրապարակումներ

  • Սույն ձեռնարկում ներկայացված է անչափահասների արդարադա – տությունը սոցիալական աշխատա նքի համատեքստում։ Ձեռնարկում առանձին բաժին է նվիրված օրենքի հետ խնդիրներ ունեցող երեխա ների հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկություններին։ Այն կի – րառական կլինի ոլորտում ներգրավված սոցիալական աշխատողների, ի – րավագետների, ուսանողների և, առհասարակ, երեխաների պաշտպա – նության ոլորտում աշխատող մասնագետների համար։ Տես ավելին…

    02.11.15

  • Երեխաներին և ընտանիքներին աջակցող սոցիալական ծառայությունների սույն շտեմարանը ուղղված է երեխաների պաշտպանության ոլորտի մասնագետներին ու շահագրգիռ բոլոր դերակատարներին: Այն ներառում է տվյալներ ոլորտում գործող կազմակերպությունների և կառույցների կողմից իրականացվող ծրագրերի, տրամադրվող ծառայությունների մասին և այլ օգտակար մանրամասներ: Սույն շտեմարանը մշակել է Երեխաների աջակցության կենտրոնը ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ՝ «Երեխայակենտրոն արդարադատության ստանդարտների խթանում և հանցավորության կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում: […]

    15.05.15

  • Սույն ձեռնարկը նվիրված է թրաֆիքինգի զոհերի սոցիալական պաշտպանության հիմնահարցերին: Ձեռնարկն անդրադառնում է թրաֆիքինգի երևույթի ընդհանուր նկարագրությանը, դրսևորման ձևերին, բաղադրիչներին, փուլերին և ներկայացնում է թիաֆիքինգից տուժածների և վկաների սոցիալական պաշտպանության կազմակերպումը՝ սոցիալական աշխատանքի համատեքստում: Տես ավելին…

    02.04.15