Ո՞վ կարող է դառնալ ԵՊՑ անդամ

Ո՞վ կարող է դառնալ Երեխաների պաշտպանության ցանցի (միության) անդամ 

 1. Միության անդամ կարող են լինել Հայաստանի Հարապետության, ինչպես նաև օտարերկրյա այն ոչ առևտրային իրավաբանական անձինք, որոնք զբաղվում են երեխաների իրավունքների պաշտպանության գործունեությամբ, ընդունում են սույն կանոնադրությունը, մուծում են անդամավճար:
 2. Միության անդամների ընդունելությունը կատարվում է Միության խորհրդի որոշմամբ` ընդհանուր ժողովի հաստատմամբ:
 3. Միության անդամ դառնալ ցանկացող կազմակերպությունը պարտավոր է`

ա/Միության խորհրդին ներկայացնել դիմում,

բ/ծանոթանալ Միության կանոնադրությանը,

գ/ներկայացնել տեղեկանք, որը ներառում է դիմորդի գործունեության հիմնական տեսակներն ու ցուցանիշները,

 1. Միության խորհրդի նախագահն ուսումնասիրում է դիմորդի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և ներկայացնում եզրակացություն Միության խորհրդին: Խորհուրդը եզրակացության հիման վրա, որոշում է ընդունում Միությանն անդամակցելու վերաբերյալ` ընդհանուր ժողովի հաստատմամբ:
 2. Միության յուրաքանչյուր անդամ օգտվում է մեկ ձայնի իրավունքից:
 3. Միության անդամները պահպանում են իրենց ինքնուրույնությունը և իրավաբանական անձի իրավունքները: Միությունն առևտրային գործունեությամբ չի զբաղվում: Որևէ անդամ կազմակերպություն չի կարող մեկ այլ անդամի վրա դնել որևէ պարտավորություն, ինչպես նաև չի կարող հանդես գալ պայմանագրային հարաբերությունների մեկ այլ անդամ կազմակերպության անունից՝ երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում:

Անդամավճար

 1. Միության անդամության տարեկան վճարը սահմանվում է կայուն դրամական գումարով՝ 12.000 /տասներկու հազար/ ՀՀ դրամի չափով: Միության անդամները տարեկան անդամավճարը պարտավոր են միանվագ վճարել մինչև հաշվետու (տվյալ) տարվա հունվարի 31-ը ներառյալ: Անդամավճարի մուծումը կատարվում է ֆինանսական միջոցներով՝ /ՀՀ դրամով/:
 2. Միության անդամները անդամավճարներից բացի Միությանը կարող են նվիրատվության կարգով տրամադրել նաև այլ դրամական կամ գույքային միջոցներ:

Անդամության դադարեցում

 1. Միության անդամը Միության կանոնադրությամբ նախատեսված պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, իր գործողություններով Միության գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքում, Միության անդամների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ կարող է հեռացվել Միության անդամությունից:
 2. Միության անդամության դադարեցման համար կարող են հիմք հանդիսանալ հետևյալ պատճառները.

ա/ Միության անդամի դիմումը,

բ/ Միության կանոնադրության պահանջների խախտումը

գ/ մուտքավճարը և տարեկան անդամավճարը չվճարելը:

 1. Անդամության դադարեցման մասին որոշումը Միության խորհրդի նախագահի եզրակացության հիման վրա ընդունվում է Միության Խորհրդի կողմից՝ Միության ընդհանուր ժողովի հաստատմամբ: Միությանն անդամությունը կամավոր դադարեցնելու դեպքում Միության համաձայնությունը չի պահանջվում: