Կանոնադրություն

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ¦ ՈՉ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

 Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1 «Երեխաների պաշտպանության ցանց» ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց միությունը /այսուհետ՝ Միություն/ անդամ իրավաբանական անձանց համատեղ գործունեությունը կանոնակարգելու, ինչպես նաև ընդհանուր շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակներով ստեղծված ոչ առևտրային կազմակերպություն է:

1.2 Միությունը գործում է ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ օրենսդրության,
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության հիման վրա:

1.3 Միությունը գործում է օրինականության, կանոնավորության, իրավահավասարության, ինքնակառավարման և հրապարակայնության սկզբունքներով: Միությունը քաղաքական շահեր չի հետապնդում և որևէ քաղաքական և կրոնական հոսանքների չի հարում:

1.4 Միությունը պատասխանատու չէ իր մասնակիցների պարտավորությունների համար: Միության մասնակիցները սույն կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով ու չափով սուբսիդիար /լրացուցիչ/ պատասխանատվություն են կրում Միության պարտավորությունների համար: Բացառվում է Միության անդամներից յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունը մնացած անդամների կամ նրանցից մեկի պարտավորություններով:

1.5 Միությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում:

1.6 Միության գտնվելու վայրն է` ՀՀ ք. Երևան, 0069 Կարապետ Ուլնեցու փողոց, շենք 64:

1.7Միության հայերեն անվանումն է՝ §ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ¦ ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց միություն:

1.8. Միության ռուսերեն անվանումն է “Сеть защиты детей” Союз некомерческих Юридических Лиц.

1.9. Միության անգլերեն անվանումն է՝ “Child Protection Network” Union of Non-Trade legal persons.

 

2.ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆ

2.1 Միության նպատակներն են

 • Նպաստել երեխաների բարեկեցության համար երաշխիքների ապահովմանը:

2.2 Միության առարկան կազմում են.

 • անդամների համատեղ գործունեության կանոնակարգումը
 • անդամների կանոնադրական նպատակների իրագործման օժանդակումը, անդամներին խոհրդատվական և տեղեկատվական ծառայությունների տրամադրումը
 • անդամների իրավունքների պաշտպանությունը՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատական և այլ ատյաններում
 • կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաներին ծառայություններ մատուցողների մասնագիտական որակների բարձրացումը
 • երեխաներին և նրանց ընտանիքի անդամներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը
 • երեխաների սոցիալական պաշտպանությամբ զբաղվող տեղական և արտասահմանյան կազմակերպությունների ներուժի կենտրոնացումը
 • կյանքի դժվարին պայմաններում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների շահերի պաշտպանության կատարելագործումը
 • ոլորտը համակարգող իրավակարգավորիչ մեխանիզմների կատարելագործումը
 • երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում երեխայակենտրոն մոտեցումների ներդրումը
 • երեխաների իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկումը
 • սեմինարներ, գիտաժողովներ կազմակերպումը
 • ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեության իրականացումը:

 

 1. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
  • Միության իրավունակությունը ծագում է նրա պետական գրանցման և դադարում է լուծարման վերաբերյալ պետական միասնական գրանցամատյանում գրառում կատարելու պահից:
  • Միությունը որպես սեփականություն ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով:
  • Միությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կնքել պայմանագրեր և կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
  • Միությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, հաշվարկային հաշիվ բանկերում՝ ՀՀ արժույթով և արտարժույթով:
  • Միությունն ունի իր անվանման հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով կլոր կնիք, կարող է ունենալ խորհրդանիշով:
  • Միությունն իր կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներն ու խնդիրներն իրականացնելու համար, օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր ձևերով ձեռք բերել գույք, այդ թվում՝ արժեթղթեր, տիրապետել, օգտագործել ու տնօրինել դրանք և դրանցից ստացված եկամուտը:
  • Միությունն իրավասու է ինքնուրույն ընտրել իր արտաքին գործունեության վարման կարգը, ունենալ վճարովի գործադիր մարմին, կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներ:
  • Միությանն իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում և օրենքով սահմանված կարգով:
  • Միության մասնակիցները կանոնադրությամբ սահմանված չափով և կարգով սուբսիդիար /լրացուցիչ/ պատասխանատվություն են կրում Միության պարտավորություններով՝ կանոնադրական կապիտալում ներդրված ավանդի /այդ թվում՝ չվճարված մասի/ չափով՝ 12.000 /տասներկու հազար ՀՀ դրամ/:
  • Բոլոր այն ծախսերը, որոնք ընդգրկված չեն Միության գործողությունների ծրագրում և Միության տարեկան բյուջեում, պետք է հաստատվեն Միության անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից:
  • Միությունը պետք է ձգտի տեղական և արտասահանյան աղբյուրներից /միջազգային հինադրաներ, միջազգային կազակերպություններ, տեղական հիմնադրամներ կազմակերպություններ, անհատներ/ հայթայթել գումարներ, որոնք ուղղված կլինեն Միության նպատակների և դրանց հետ կապված հարակից ծախսերի կատարմանը:

 

 1. ՄԻՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

4.1 Միության անդամ կարող են լինել Հայաստանի Հարապետության, ինչպես նաև օտարերկրյա այն ոչ առևտրային իրավաբանական անձինք, որոնք զբաղվում են երեխաների իրավունքների պաշտպանության գործունեությամբ, ընդունում են սույն կանոնադրությունը, մուծում մուտքավճարներ և պարբերաբար անդամավճարներ:

4.2 Միության անդամների ընդունելությունը կատարվում է Միության խորհրդի որոշմամբ` ընդհանուր ժողովի հաստատմամբ:

 • Միության յուրաքանչյուր անդամ օգտվում է մեկ ձայնի իրավունքից:
 • Միության անդամ դառնալ ցանկացող կազմակերպությունը պարտավոր է`

ա/Միության խորհրդին ներկայացնել դիմում,

բ/ծանոթանալ Միության կանոնադրությանը,

գ/ներկայացնել տեղեկանք, որը ներառում է դիմորդի գործունեության հիմնական տեսակներն ու ցուցանիշները,

դ/կատարել մուտքավճար և մուծել ամենամյա անդամավճար:

4.5 Միության խորհրդի նախագահն ուսումնասիրում է դիմորդի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և ներկայացնում եզրակացություն Միության խորհրդին: Խորհուրդը եզրակացության հիման վրա, որոշում է ընդունում Միությանն անդամակցելու վերաբերյալ` ընդհանուր ժողովի հաստատմամբ:

4.6 Միության խորհրդի և անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից անդամակցության վերաբերյալ որոշման կայացման մասին գրավոր տեղեկությունը ստանալուց հետո դիմորդը 15 օրվա ընթացքում պարտավոր է կատարել միանվագ մուտքավճար`
12.000 /տասներկու հազար/ ՀՀ դրամի չափով:

 • Միության անդամության տարեկան վճարը սահմանվում է կայուն դրամական գումարով՝ 12.000 /տասներկու հազար/ ՀՀ դրամի չափով: Միության անդամները տարեկան անդամավճարը պարտավոր են միանվագ վճարել մինչև հաշվետու (տվյալ) տարվա հունվարի 31-ը ներառյալ: Անդամավճարի մուծումը կատարվում է ֆինանսական միջոցներով՝ /ՀՀ դրամով/:

4.8 Միության անդամները կանոնադրության 4.7 կետով սահմանված անդամավճարներից բացի Միությանը կարող են նվիրատվության կարգով տրամադրել նաև այլ դրամական կամ գույքային միջոցներ:

4.9 Միության անդամները պահպանում են իրենց ինքնուրույնությունը և իրավաբանական անձի իրավունքները: Միությունն առևտրային գործունեությամբ չի զբաղվում: Որևէ անդամ կազմակերպություն չի կարող մեկ այլ անդամի վրա դնել որևէ պարտավորություն, ինչպես նաև չի կարող հանդես գալ պայմանագրային հարաբերությունների մեկ այլ անդամ կազմակերպության անունից՝ երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում:

 • Միության անդամը սույն կանոնադրությամբ և Միության հիմնադիր պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, իր գործողություններով Միության գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքում, Միության անդամների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ կարող է հեռացվել Միության անդամությունից:

4.11 Միության կազմից կամավոր դուրս եկած կամ հեռացված անդամը մեկ տարվա ընթացքում իր տարեկան անդամավճարի չափով սուբսիդիար /լրացուցիչ/ պատասխանատվություն է կրում Միության պարտավորությունների համար:

4.12 Միության անդամության դադարեցման համար կարող են հիմք հանդիսանալ հետևյալ պատճառները.

ա/ Միության անդամի դիմումը,

բ/ Միության կանոնադրության պահանջների խախտումը

գ/ մուտքավճարը և տարեկան անդամավճարը չվճարելը:

4.13 Անդամության դադարեցման մասին որոշումը Միության խորհրդի նախագահի եզրակացության հիման վրա ընդունվում է Միության Խորհրդի կողմից՝ Միության ընդհանուր ժողովի հաստատմամբ: Միությանն անդամությունը կամավոր դադարեցնելու դեպքում Միության համաձայնությունը չի պահանջվում:

 

 1. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 • Միության անդամն իրավունք ունի՝

ա/մասնակցել Միության ընդհանուր ժողովի աշխատանքներին (ի դեմս անդամ կազմակերպության նախագահի կամ վերջիններիս կողմից լիազորված ներկայացուցչի),

բ/ընտրվել Միության ընտրովի մարմինների (Միության Խորհրդի) կազմում,

գ/մասնակցել Միության գործունեության հետ կապված հարցերի լուծմանը, առաջարկություններ ներկայացնել Միության ընտրովի մարմիններին,

դ/ստանալ տեղեկություններ Միության գործունեության մասին,

ե/օգտվել Միության կողմից մատուցվող ծառայություններից, տեղեկատվական նյութերից,

զ/ֆինանսական տարվա ավարտից հետո դուրս գալ Միությունից՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Միության խորհրդի նախագահին,

է/Միության գործունեությանը, հաշվապահական փաստաթղթերը և տարեկան հաշվետվություններր ստուգելու նպատակով իր հաշվին հրավիրել փորձագետ /աուդիտ/: Նման դեպքերում Միության գործադիր մարմինը պարտավոր  ներկայացնել բոլոր տեսակի պահանջվող փաստաթղթերը:

 

 • Միության անդամը պարտավոր է.

ա/մասնակցել Միության ընդհանուր ժողովի աշխատանքներին,

բ/նպաստել Միության հեղինակության բարձրացմանը,

գ/սույն կանոնադրությամբ նախատեսված ժամկետներում մուծել մուտքավճար և անդամավճարներ,

դ/կատարել Միության կանոնադրական պահանջները, ղեկավար մարմինների որոշումները,

ե/աջակցել Միության անդամության համալրմանը,

զ/բարեխղճորեն կատարել իր վրա դրված պարտականությունները,

է/պահպանել Միության գաղտնիքները,

ը/օժանդակել Միությանը նրա կանոնադրական խնդիրների իրականացման գործում:

 

6.ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 • Միության միջոցները գոյանում են.

ա/Միության անդամակցության մուտքավճարներից և անդամավճարներից,

բ/վարձակալության հանձնած գույքից ստացվող միջոցներից,

գ/Միության օգտին անցկացվող միջոցառումներից ստացվող եկամուտներից,

դ/իրավաբանական, ֆիզիկական անձանցից անհատույց նվիրատվությամբ, կտակի, հանգանակության և այլ ձևերով ստացված դրամական միջոցներից ու նյութական արժեքներից,

ե/օրենքով չարգելված այլ եկամուտներից ու միջոցներից:

 

7.ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

 • Միության կառավարման բարձրագույն մարմինը Միության անդամների ընդհանուր ժողովն է, իսկ գործադիր ղեկավար մարմինները` Միության Խորհուրդը, Միության նախագահը:

 

8.Միության անդամների ընդհանուր ժողովը

 • Միության անդամների ընդհանուր ժողովի իրավասությանն են պատկանում.

ա/Միության կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելը, նոր խմբագրությամբ կանոնադրություն հաստատելը,

բ/Միության վերակազմակերպման մասին որոշումներ ընդունելը,

գ/Միության լուծարման մասին որոշումներ ընդունելը,

դ/խորհրդի անդամների ընտրությունն ու հաստատումը և վերջիններիս լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, Միության նախագահի (Խորհրդի նախագահի) ընտրությունը՝ 1 (մեկ) տարի պաշտոնավարման ժամկետով: Յուրաքանչյուր նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո նույն անձը կարող է իր թեկնածությունը որպես նախագահ առաջադրել, եթե այդ մասին համաձայնություն են տալիս անդամների ընդհանուր ժողովի ձայների 2/3-ը:

ե/Միությանն անդամակցելու համար մուտքավճարների չափի և անդամավճարների չափի ու դրանց վճարման պարբերականության հաստատումը,

զ/Խորհրդի հաշվետվությունների հաստատումը,

է/Միության գործունեության տարեկան արդյունքների և հաշվեկշռի հաստատումը,

ը/Միության բյուջեի և տարեկան գործողությունների ծրագրի վերջնական հաստատումը,

թ/Միության նոր անդամների անդամակցության և անդամության դադարեցման մասին Խորհրդի որոշումների հաստատումը,

ժ/Միության անդամների ընդհանուր ժողովը կարող է լուծել նաև սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցեր:

8.2Միության անդամների ընդհանուր ժողովի հրավիրման ու անցկացման կարգը՝

ա/ Անդամների ընդհանուր ժողովները կարող են հրավիրվել հերթական կամ արտահերթ կարգով:

բ/ Անդամների հերթական ընդհանուր ժողովը հրավիրվում է Միության Խորհրդի կողմից տարեկան առնվազն մեկ անգամ: Արտահերթ ժողովները կարող են հրավիրվել Միության նախագահի, ինչպես նաև Միության անդամների առնվազն մեկ երրորդի պատճառաբանված  պահանջով:

գ/ Միության անդամների ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվանից ոչ ուշ, քան 15 օր առաջ անդամները պետք է գրավոր տեղյակ պահվեն Միության կայանալիք ժողովի մասին: Ծանուցման մեջ պետք է նշվի ժողովի անցկացման ժամը, տեղը և օրակարգը:

դ/ Միության անդամներն իրավունք ունեն օրակարգի վերաբերյալ իրենց առաջարկությունները ներկայացնել ժողովն սկսելուց ոչ ուշ, քան 5 օր առաջ:

ե/ Միության անդամների ընդհանուր ժողովը համալրված է (քվորում), եթե դրան մասնակցում են Միության անդամների ներկայացուցիչների 51%-ը:

զ/ Միության անդամների ընդհանուր ժողովի որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ: Յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ներկայացուցչի, մեկ ձայնի իրավունք:

է/ Միության կանոնադրությունը հաստատելու, դրանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու, ինչպես նաև Միության լուծարման վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող անդամների ձայների 2/3-ով, իսկ մնացած բոլոր հարցերի վերաբերյալ որոշումները՝ բոլոր անդամների ներկայացուցիչների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

ը/ Միության անդամների ընդհանուր ժողովը նախագահում է Միության խորհրդի նախագահը, իսկ նրա բացակայության դեպքում` Միության Խորհրդի անդամներից որևէ մեկը՝ Խորհրդի մյուս մասնակիցների համաձայնությամբ:

թ/ Միության խորհրդի նախագահը պարտավոր է ստուգել Միության անդամների ներկայացուցիչների մասնակցության իրավասությունը և քվորումը:
ժ/ Միության անդամների ընդհանուր ժողովի նիստերն արձանագրվում են: Նիստերի արձանագրությունը կազմվում է նիստերի կայացման օրվանից հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոնք ստորագրվում են Միության նախագահի և նիստի քարտուղարի կողմից: Միության անդամները իրավունք ունեն անվճար ստանալու նիստերի արձանագրությունների պատճենները կամ դրանց քաղվածքները:

 

9.Միության խորհուրդը

 

9.1 Միության խորհուրդը մշտապես գործող մարմին է, ղեկավարում է Միության ընթացիկ գործունեությունը անդամների ընդհանուր ժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում:

9.2 Խորհուրդն ընտրվում է միության ընդհանուր ժողովի կողմից 1 (մեկ) տարի ժամկետով:

9.3 Խորհրդի անդամը կատարում է սույն կանոնադրությամբ նախատեսված և խորհրդի կողմից իր վրա դրված պարտականությունները, մասնակցում է խորհրդի նիստերին և Միության կողմից նախաձեռնվող միջոցառումներին:

9.4 Խորհրդի նիստերը գումարվում են ըստ անհրաժեշտության` Միության նախագահի կողմից, ինչպես նաև խորհրդի անդամների 1/3–ի պահանջով:
9.5 Խորհրդի նիստն համալրված է /քվորում/, եթե դրան մասնակցում են խորհրդի անդամների 2/3-ը: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Միության խորհրդի նախագահի ձայնը համարվում է վճռորոշ: Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են: Արձանագրությունը կազմվում է նիստի կայացման օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Խորհրդի նիստի արձանագրությունը ստորագրվում է Միության նախագահի և նիստերի քարտուղարի կողմից: Խորհուրդը հաշվետու է Միության անդամների ընդհանուր ժողովի առջև:

 • Միության խորհրդի իրավասությանն են պատկանում.

ա/Միության գործունեության և զարգացման ծրագրերի հաստատումը, որին վերջնական հավանություն է տալիս Միության անդամների ընդհանուր ժողովը,

բ/Միության նոր անդամների անդամակցության և անդամության դադարեցման մասին որոշումներ ընդունելը, որը հետագայում հաստատվում է Միության անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից,

գ/ հաշվետու տարվան հաջորդող առաջին եռամսյակի ընթացքում Միության բյուջեի կատարողականի հաստատումը, որից հետո այն ներկայացվում է Միության անդամների ընդհանուր ժողովի հաստատմանը,

դ/ Միության գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերի հաստատումը,

ե/ օրենսդիր և գործադիր իշխանության, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններում երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում գործունեության բարելավման, Միության անդամների շահերի պաշտպանության վերաբերյալ առաջարկությունների և հայտարարությունների ներկայացումը,

զ/ իր կազմից Միության նախագահի տեղակալի (տեղակալների) ընտրությունը, որի վերաբերյալ համապատասխան ծանուցումներ են ուղարկվում Միության անդամներին,

է/ Միության առանձնացված ստորաբաժանումներ և հիմնարկներ ստեղծելու մասին որոշումներ ընդունելը, որոնք ենթակա են հաստատման Միության անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից,

ը/օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և Միության անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից իրեն հանձնարարված բոլոր այլ հարցերի լուծումը:

 

10.Միության նախագահը

 

10.1 Միության նախագահը Միության խորհրդի նախագահն է: Միության խորհրդի նախագահը՝

ա/հրավիրում և վարում է Միության անդամների ընդհանուր ժողովները և Միության խորհրդի նիստերը, ստորագրում է ժողովի և խորհրդի արձանագրությունները,

բ/կատարում է Միության խորհրդի անդամների միջև պարտականությունների բաշխում, համակարգում նրանց աշխատանքները,

գ/համակարգում է Միության խորհրդի գործունեությունը,

դ/կազմակերպում է Միության գործունեության հեռանկարային ուղղությունների մշակումը,

ե/ղեկավարում է Միության ընթացիկ գործունեությունը,

զ/սահմանում է հաստատված բյուջեի ընդհանուր ծախսային հոդվածների մեծությունը,

է/ներկայացնում է Միությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում, միության անդամների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ

ը/Միության խորհրդի նախագահը իրականացնում է սույն կանոնադրությամբ և Միության անդամների ընդհանուր ժողովի, Միության խորհրդի կողմից սահմանված այլ իրավասություններ:

թ/Միության խորհրդի նախագահն իր իրավասության սահմաններում առանց լիազորագրի գործում է Միության անունից, ներկայացնում է նրա շահերը, ձեռք է բերում, օտարում, տնօրինում է նրա գույքը՝ անկախ գույքի տեսակներից և չափերից, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, կնքում է քաղաքացիաիրավական և աշխատանքային պայմանագրեր, Միության վարձու աշխատողների համար իրականացնում է գործատուի գործառույթներ, տալիս է լիազորագրեր, բանկային հիմնարկներում բացում է հաշվարկային և այլ հաշիվներ, հաստատում է հաստիքներ, արձակում է հրամաններ, Միության վարձու աշխատողներին տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ, իրականացնում է Միության անդամների ընդհանուր ժողովի և խորհրդի կողմից սահմանված այլ լիազորություններ:

 

11.ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԸ

 

11.1 Միությունն իրավունք ունի ստեղծել մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ և հիմնարկներ` օրենքին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան:

11.2 Ներկայացուցչություն է համարվում Միության գտնվելու վայրից դուրս տեղակայված նրա առանձնացված ստորաբաժանումը, որը ներկայացնում է Միության շահերը և իրականացնում դրանց պաշտպանությունը:

11.3 Մասնաճյուղ է համարվում Միության գտնվելու վայրից դուրս տեղակայված նրա առանձնացված ստորաբաժանումը, որը իրականացնում է նրա բոլոր գործառույթները կամ դրանց մի մասը` ներառյալ ներկայացուցչական գործառույթները:

11.4 Հիմնարկը Միության կողմից ստեղծված կառավարչական, սոցիալ-մշակույթային և ոչ առևտրային բնույթի այլ գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն է:

11.5 Ներկայացուցչությունները, մասնաճյուղերը և հիմնարկները իրավաբանական անձինք չեն և գործում են Միության կողմից հաստատված կանոնադրությունների հիման վրա:

11.6 Միությունը ներկայացուցչություններին, մասնաճյուղերին և հիմնարկներին տրամադրում է գույք: Ներկայացուցչությունների, մասնաճյուղերի և հիմնարկների գույքը հաշվառվում է ինչպես առանձին հաշվեկշիռներում, այնպես էլ Միության հաշվեկշռում:

11.7 Ներկայացուցչությունների, մասնաճյուղերի և հիմնարկների ղեկավարները նշանակվում են Միության խորհրդի նախագահի կողմից և գործում են նրա լիազորագրերի հիման վրա:

11.8 Ներկայացուցչությունները, մասնաճյուղերը և հիմնարկները գործում են Միության անունից: Դրանց գործունեության համար պատասխանատվություն է կրում Միությունը:

 

 

 1. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

12.1 Անդամների կողմից Միությանը հանձնված գույքը հանդիսանում է Միության սեփականությունը: Միության սեփականության իրավունքների օբյեկտներն են`

ա/գույքը` ներառյալ դրամական միջոցները, արժեթղթերը և գույքային իրավունքները,

բ/աշխատանքները և ծառայությունները,

գ/տեղեկատվությունը,

դ/մտավոր գործունեության արդյունքները` ներառյալ դրանց նկատմամբ բացառիկ իրավունքները (մտավոր սեփականություն),

ե/ոչ նյութական արժեքները,

12.2 Միությունն օրենքով և իր կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իր հայեցողությամբ տիրապետում, տնօրինում և օգտագործում է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը:

12.3 Միության սեփականությունը կարող է բռնագանձվել միայն դատական կարգովª օրենքով նախատեսված դեպքում:

12.4 Միության միջոցները կարող են օգտագործվել միայն Միության կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների և խնդիրների իրականացման համար:

 

 1. ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

13.1 Միության վերակազմակերպումը (միաձուլումը, միացումը, բաժանումը, առանձնացումը, վերակազմավորում) կատարվում է օրենքով նախատեսված դեպքերում Միության անդամների ընդհանուր ժողովի որոշման հիման վրա կամ դատական կարգով:

13.2 Միության խորհրդի նախագահը պարտավոր է հինգ օրվա ընթացքում Միության վերակազմակերպման մասին գրավոր տեղեկացնել Միության պարտատերերին:

 

14.ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

 

14.1 Միության լուծարումը հանգեցնում է դրա դադարեցմանըª առանց նրա իրավունքների և պարտականությունների փոխանցման:

14.2 Միությունը կարող է լուծարվելª

ա/Միության անդամների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ,

բ/դատարանի կողմից Միության գրանցումն անվավեր ճանաչելու դեպքում,

գ/դատարանի վճռով, այն դեպքերում, երբ Միությունը գործել է առանց թույլտվության (լիցենզիայի), օրենքով արգելված գործունեություն իրականացնելու, օրենքի կամ այլ իրավական ակտերի բազմակի կամ կոպիտ խախտումների դեպքում,

դ/օրենքով սահմանված այլ դեպքերում,

14.3 Միության խորհրդի նախագահը պարտավոր է Միության լուծարման մասին անհապաղ տեղեկացնել իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին:

14.4 Միության անդամների ընդհանուր ժողովը նշանակում է լուծարման հանձնաժողով (լուծարող) և օրենքին համապատասխան, սահմանում է լուծարման կարգն ու ժամկետները:

14.5 Նշանակման պահից լուծարման հանձնաժողովին են անցնում Միության գործերի կառավարման լիազորությունները: Լուծարվող Միության անունից դատարանում հանդես է գալիս լուծարման հանձնաժողովը: Լուծարման հանձնաժողովն իրավաբանական անձի պետական գրանցման մասին տվյալներ հրապարակող մամուլում հայտարարություն է զետեղում նրա լուծարման և պարտատերերի պահանջների ներկայացման կարգի ու ժամկետի մասին: Այդ ժամկետը չի կարող պակաս լինել երկու ամսից` սկսած լուծարման մասին հրապարակման պահից: Լուծարման հանձնաժողովը միջոցներ է ձեռնարկում պարտատերերին հայտնաբերելու և դեբիտորական պարտքն ստանալու ուղղությամբ, ինչպես նաև պարտատերեին տեղեկացնում է Միության լուծարման մասին:

14.6 Լուծարային հանձնաժողովը Միության լուծարումն իրականացնում է օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

14.7 Պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո Միության մնացած գույքն ուղղվում է Միության կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում փոխանցվում է պետական բյուջե:

14.8 Միությունը համարվում է լուծարված, իսկ նրա գույությունը` դադարած, այդ մասին իրավաբանական անձանց պետական գրանցամատյանում գրառման պահից: