Անչափահասների արդարադատությունը սոցիալական աշխատանքի համատեքստում. տեսություն և պրակտիկա

Սույն ձեռնարկում ներկայացված է անչափահասների արդարադա – տությունը սոցիալական աշխատա նքի համատեքստում։ Ձեռնարկում առանձին բաժին է նվիրված օրենքի հետ խնդիրներ ունեցող երեխա ների հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկություններին։ Այն կի – րառական կլինի ոլորտում ներգրավված սոցիալական աշխատողներիի – րավագետներիուսանողների ևառհասարակերեխաների պաշտպա – նության ոլորտում աշխատող մասնագետների համար։ Տես ավելին…